Boys JH B1 vs Grizzell B1

Boys JH A vs Grizzell A